අප හා සම්බන්ධ වන්න

ලියාපදිංචිවීමේ තොරතුරු ලබාගැනීමට හෝ අප හා සම්බන්ධ වීමට මෙම තොරතුරු පත පුරවා එවන්න.

Contact Us
First (මුල් නම)
Last (වාසගම)

දුරකථනය

+94 77 415 1065

විද්‍යුත් තැපෑල

info@shilpaschool.lk

ලිපිනය

21/10 A පළවෙනි පටුමග
සිංහපුර,
බත්තරමුල්ල